[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  

งานวิจัยการศึกษา
    เรื่อง : การสารวจการเข้าเรียนสาย ของนักเรียน ระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

เจ้าของผลงาน : นางมลิวัลย์ คงอยู่
พุธ ที่ 16 เดือน มีนาคม พ.ศ.2559
เข้าชม : 893    จำนวนการดาวน์โหลด : 380 ครั้ง
Not Rated stars เฉลี่ย : Not Rated จาก 0 ครั้ง.

บทคัดย่อ :

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ และมีความสนใจในการเรียนมากขึ้น ประชากรที่ใช้ในการศึกษา คือ นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด อาเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง จานวน 18 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเจาะจง (Purposive Sampling) เครื่องมือที่ใช้ในการศึกษา คือ เป็นแบบสังเกต แบบสอบถาม
การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นการวิเคราะห์จากผลการเก็บรวบรวมข้อมูล เพื่อนามาหาค่าร้อยละ จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลจากการสังเกต ข้อมูลด้านการเรียนของแต่ละหน่วยการเรียน และการตอบแบบสอบถามจากนักเรียน การใช้แรงจูงใจเสริมแรงโดยให้คาชมเชยแก่นักเรียน รวมทั้งดูแลด้านการเรียนให้มีความรับผิดชอบ สนใจเรียน และติดตามจากครูที่ปรึกษา ซึ่งนักเรียนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี ทาให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นต่อการเรียนมากขึ้น ในการทาศึกษาครั้งนี้ปรากฏว่า นักเรียนระดับชั้น ปวส.1 แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558 มีความเอาใจใส่ต่อการเรียน รับผิดชอบ และสนใจเรียนมากขึ้น โดยสังเกตจากบรรยากาศการเรียนภายในห้องเรียนที่เอื้อต่อการเรียนรู้ มีความตั้งใจเรียนมากขึ้น มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ไม่ขาดเรียนหรือมาสาย ทางานที่ได้รับมอบหมายและส่งงานตรงกาหนดเวลา รู้จักช่วยเหลือซึ่งกันและกันด้วยความเต็มใจ ทาให้นักเรียนสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนให้เป็นผู้มีวินัยและความรับผิดชอบต่อหน้าที่และการเรียน ส่งผลให้ผลการเรียนในรายวิชา ระบบฐานข้อมูล อยู่ในเกณฑ์ดีดาวน์โหลด   ( บทคัดย่อ) 

งานวิจัยการศึกษา 5 อันดับล่าสุด

      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียนวิชาการบัญชีห้างหุ้นส่วน 6/พ.ย./2560
      รายงานการใช้เอกสารประกอบการเรียน วิชาการบัญชีตั๋วเงิน รหัสวิชา 2201-2107 20/ต.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-เครื่องทำความสะอาดพื้น-ปวช 2/ส.ค./2560
      เอกสารประกอบการเรียน รายวิชา วิทยาศาสตร์เพื่อพัฒนาอาชีพธุรกิจและบริการ 2/ส.ค./2560
      แบบกรอกข้อมูลโครงงานวิทยาศาสตร์อาชีวศึกษาเอสโซ่-หมายเลข-3-ชุดอุปกรณ์ผ่าแตงโม 2/ส.ค./2560