[x] ปิดหน้าต่างนี้
ยินดีต้อนรับคุณ บุคคลทั่วไป   
English Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Italian Japanese Korean Portuguese Russian Spanish Vietnamese Thai     
ค้นหา   
เมนูหลัก
ข้อมูลพื้นฐาน 9 ประการ
ระบบสารสนเทศ
ระบบสมาชิก
Username :
Password :
[ สมัครสมาชิก ] | [ ลืมรหัสผ่าน ]
สมาชิกทั้งหมด 64 คน
สมาชิกที่กำลังออนไลน์ 0 คน
  
ข้อมูลสถานศึกษา  
 

-:- เกี่ยวกับวิทยาลัย : วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด -:-

            วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด เป็นวิทยาลัยการอาชีพระดับอำเภอ ตั้งอยู่ในเขตการศึกษา 4
สังกัด สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ
วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดประกาศ จัดตั้งเมื่อ วันที่ 4 มีนาคม 2536 โดยกระทรวงศึกษาธิการ
       งบประมาณครั้งแรกที่ได้รับจำนวน 28 ล้านบาท ซึ่งเป็นงบผูกพัน 3 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ
2537 - 2539 เพื่อดำเนินการสร้างอาคารต่าง ๆ ได้แก่

    - อาคารเรียนและปฏิบัติการ 4 ชั้น 1 หลัง
    - อาคารหอประชุมเอนกประสงค์ 1 หลัง
    - อาคารโรงฝึกงาน 480 ตารางเมตร 2 หลัง
    - บ้านพักผู้บริหาร 1 หลัง
    - บ้านพัก ครู- อาจารย์ 2 ชั้น 2 หลัง จำนวน 12 ยูนิต
    - บ้านพัก นักการภารโรงชั้นเดียว 3 หลัง 6 ยูนิต
    - ห้องน้ำ ห้องส้วม 2 หลัง
อาคารทั้งหมดได้ทำการก่อสร้างแล้วเสร็จตามสัญญา ในวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2538
       วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดได้เปิดรับสมัครนักเรียนในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ
2 ประเภทวิชา คือ
ประเภทวิชาช่างอุตสาหกรรม ได้แก่
    - สาขาวิชาช่างยนต์
    - สาขาวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
    - สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์
    - สาขาวิชาช่างเชื่อมโลหะ
    - สาขาวิชาช่างก่อสร้าง
ประเภทวิชาพาณิชยกรรม ได้แก่
    - สาขาวิชาบัญชี
    - สาขาวิชาการขาย
    - สาขาวิชาเลขานุการ
รวมนักเรียนทั้งสิ้น จำนวน 560 คน
       วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอดทำการเปิดการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อ วันที่ 17 พฤษภาคม 2538
อาณาเขต :
     ทิศเหนือ จดถนนสาธารณะ
    ทิศใต้จดโรงพยาบาลห้วยยอด
    ทิศตะวันออกจดสวนยางพาราของเอกชน
    ทิศตะวันตกจดถนนเทศารัษฎา ขนาดเนื้อที่รวม 57 ไร่

ปรัชญาสถานศึกษา : สนองตอบประชา สรรหาภูมิธรรม โน้มนำวิทยา พัฒนายั่งยืน

วิสัยทัศน์ :วิทยาลัยการอาชีพห้วยยอด     เป็นองค์กรหลักที่มุ่งมั่นผลิตและพัฒนากำลังคนด้านวิชาชีพ ให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน     ตอบสนองภูมิสังคมที่สมดุล พร้อมมุ่งสู่ประชาคมอาเซียน

พันธกิจ :
    1. บริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อผลิตและพัฒนากำลังคนให้ได้คุณภาพ มาตรฐานสายอาชีพ สู่ประชาคมอาเซียนและอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาไทย โดยยึดหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
    2. เสริมสร้างโอกาสทางการศึกษาวิชาชีพให้กับเยาวชน ประชาชนอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง
    3. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการจัดการอาชีวศึกษาทุกภาคส่วน
    4. ส่งเสริมและพัฒนาครู บุคลากรทางการศึกษา เพื่อความมั่นคงและก้าวหน้าในวิชาชีพ อยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุข
    5. เสริมสร้างงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี การจัดการความรู้อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพัฒนาอาชีพและคุณภาพของประชาชน

เป้าประสงค์ :
    1. ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ
    2. เยาวชน ประชาชนทั่วไป ได้รับการศึกษาด้านวิชาชีพอย่างเท่าเทียม
    3. สร้างความร่วมมือในการจัดการอาชีวศึกษา
    4. ครู และบุคลากรทางการศึกษามีความสุข มีความมั่นคงและก้าวหน้าในอาชีพ
    5. วิจัยและพัฒนา นวัตกรรม เทคโนโลยี สร้างองค์ความรู้วิชาชีพสู่สังคม

อัตลักษณ์ของผู้เรียน :
    "ผู้เรียนมีความเป็นเลิศทางวิชาชีพ"

เอกลักษณ์ของสถานศึกษา :
    "บริการวิชาชีพสู่สังคม"

สีประจำโรงเรียน :
    สีประจำโรงเรียน คือ สีเลือดหมู – ขาว

ที่ตั้ง : เลขที่ 23 ถนนเทศารัษฎา หมู่ที่ 2 ตำบลเขาขาว อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง 92130

โทรศัพท์ : 075 - 271495

โทรสาร : 075 - 272049

E-mail : huaiyot_icec@hotmail.com

Huaiyot Industrial and Community Education College

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -