ชื่อ - นามสกุล :นายภาณุพันธ์ุ ไทยนกเทศ
ตำแหน่ง :ครูชำนาญการ
หน้าที่หลัก :หัวหน้างานวางแผนและงบประมาณ
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
หน้าที่ในกลุ่ม :